Bij FysioMove Velserbroek staat kwaliteit en persoonlijk aandacht  hoog in het vaandel en daarom willen wij u informeren over uw en onze rechten en plichten voorafgaand wij de eventuele behandelingen starten.

PRIVACY POLICY

Privacy Policy

 

FysioMove hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FysioMove houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als  FysioMove zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door FysioMove verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces in een  beveiligde Elektronisch Patienten Dossier (EPD)

 • Het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw 
vragen;

 • Het behandelen van geschillen;

 • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Fysio-en/of manueel theapeutische behandeling

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FysioMove de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Voorletters;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Huisarts

 • Gezondheidsgegevens;

 • Verzekeringsgegevens;

 • BSN;

 • ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door FysioMove opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken (Qualiview) middels PREM:

 • Het verzorgen van terugkoppeling naar uw huisarts en/of medisch specialist middels zorgmail;

 • Het verzorgen van declaraties naar zorgverzekeringsmaatschappijen;

 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

LogoSNN.png
Dietist op maat logo_edited.jpg

Volg ons op facebook

 • Facebook Social Icon